Historia Wojciecha Korfantego

Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie), zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) – polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją. Urodził się 20 kwietnia 1873. Jego rodzicami byli Karolina z domu Klecha i Józef, górnik kopalni Fanny. W 1879 rozpoczął naukę w szkole ludowej w Siemianowicach, następnie, od 1885, uczęszczał do katowickiego Gimnazjum Królewskiego (w budynku obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie poznał Konstantego Wolnego. W szkole tej założył tajne kółko, którego celem było szerzenie kultury polskiej i znajomości literatury. Nawiązał kontakty z działaczami z Wielkopolski. Brał udział w propolskich zebraniach.

Przeczytaj wszystko

XXVII Bieg uliczny im. Wojciecha Korfantego

 Szanowni Państwo, w związku z koniecznością minimalizowania zagrożenia związanego   z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zaplanowany na 25 kwietnia 2020r  XXVII Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego zostaje odwołany. Opłaty zgłoszeniowe wniesione przez zawodników podczas rejestracji zostaną zwrócone.

 

 

 

 

 

Przebieg trasy

Serdecznie zapraszamy do udziału! - Organizatorzy. Pobierz trasę w PDF

Regulamin uczestnictwa w biegu ulicznym

Popularyzacja biegów masowych. Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego.

Miasto Katowice  – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach Miasto Siemianowice Śląskie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich

Warunki uczestnictwa, opłata:

 1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 25.04.2020r. ukończą 16 lat, dokonają rejestracji i opłacą wpisowe. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 5. Każdy zawodnik startujący w Biegu Korfantego musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów osobiście przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Opłata startowa wynosi:

     – od 7 stycznia do 31 stycznia 2020 r. – 20 zł

      – od  1 lutego do 25 marca 2020r. – 30zł

      – w dniu biegu60 zł (płatność wyłącznie gotówką)

     UWAGA! Ilość pakietów dostępnych w dniu biegu jest ograniczona.

     Po wyczerpaniu limitu zapisy nie będą możliwe.

Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Numer startowy nadawany jest zgodnie z terminami wpłat.

 1. Płatności należy dokonywać poprzez system DOTPAY po wcześniejszym  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego który znajduję się na stronie biegkorfantego.katowice.pl . wpłaty elektronicznej można dokonać  tylko do 31 marca 2020r.
 • Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie biegkorfantego.katowice.pl.
 • Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo.
 1. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić  na innego zawodnika.

     Organizator nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa.

 

 

 • ­Organizator wprowadza limit uczestników biegu do 1 500 osób
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej biegkorfantego.katowice.pl do 31.03.2020r.- włącznie
 • Data 31.03.2020r. jest również ostatecznym terminem przyjmowania wpłat z zapisów internetowych. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 31.03.2020r. o godz. 24:00
 • Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie). Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów na starcie biegu (pl. Sejmu Śląskiego) w dniu 25 kwietnia 2020 roku w godzinach od 800 do 1000.
 • UWAGA! Ilość pakietów dostępnych w dniu biegu będzie ograniczona i uzależniona od liczby osób które dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą wpisowe do dnia 31.03.2020r.

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia (dd.mm.rrrr),

– adres zamieszkania,

– nr kategorii „niepełnosprawni”,

KATEGORIE  KLASYFIKACYJNE

KATEGORIE  KLASYFIKACYJNE- ZAWODNICY PRZYPORZĄDKOWYWANI SĄ DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WEDŁUG ROKU URODZENIA. WYJĄTEK STANOWIĄ OSOBY KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 16 ROKU ŻYCIA – tu decyduje data urodzenia (dd-mm-rrrr).  (OSOBY NIEPEŁNOLETNIE POWINNY POSIADAĆ ZGODĘ RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW).

 

kobiety:                                                            mężczyźni:

 

od 16 do 19 lat,                                       od 16 do 19 lat,

od 20 do 29 lat,                                       od 20 do 35 lat,

od 30 do 39 lat,                                       od 36 do 49 lat,

od 40 do 49 lat,                                       od 50 do 59 lat,

od 50 do 59 lat,                                       od 60 do 69 lat,

od 60 lat wzwyż.                                      od 70 lat wzwyż.

 

 • Kategoria – osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach z napędem bezpośrednim (łącznie kobiety i mężczyźni).
 • Kategoria – osoby z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych, porażenia, usztywnienia (łącznie kobiety i mężczyźni).
 • Kategoria – inne schorzenia, niepełnosprawności (łącznie kobiety i mężczyźni).

Osoby niepełnosprawne winny  posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie zaświadczenie w tym przedmiocie wydane przez ZUS. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do okazania w/w orzeczenia przy odbiorze numeru startowego.

 1. Wszyscy zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem otrzymają okolicznościowe medale na mecie.
 2. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne :

   I miejsce   –  500 zł

  II miejsce   –  300 zł

 III miejsce   –  100 zł

Nagrody pieniężne można odebrać wyłącznie osobiście podczas ceremonii dekoracji  na mecie biegu w terminie: 25.04.2020r.

 1. Uczestnik posługujący się nie swoim numerem startowym zostanie pozbawiony możliwości odebrania nagrody.

 

Termin: 25 kwietnia 2020 r. (sobota) Start:     godz. 11.00 z ul. Jagiellońskiej – Pl. Sejmu Śląskiego – Katowice Meta:     Siemianowice Śląskie – Aleja Sportowców (przy pomniku W. Korfantego) Biuro zawodów: czynne w dniu biegu w godz. 8.00-10.00

10 km – nawierzchnia utwardzona (asfalt, bruk). Trasa posiada atest PZLA.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10A tel. 32 253 76 54 oraz na stronie www.biegkorfantego.katowice.pl Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich, Park Pszczelnik 3 tel. 32 228 08 48

Odbiór pakietów startowych będzie możliwy osobiście po okazaniu dowodu tożsamości lub przez wskazaną osobę po okazaniu upoważnienia (formularz dostępny na stronie www.biegkorfantego.katowice.pl) w biurze zawodów- otwarte w dniu biegu tj. 25 kwietnia 2020 r.
w godz. 8:00 – 10:00
– pl. Sejmu Śląskiego  w Katowicach
lub w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach w Dziale Imprez ul. Z. Nałkowskiej 10A
(Budynek lodowiska Jantor II pokój nr 21) w dniach:
od 14 do 15 kwietnia  2020r. w godz. 9.00 – 15.00
od 16 do 17 kwietnia  2020r. w godz. 9.00 – 18.00                                         
od 20 do 22 kwietnia 2020r. w godz. 9.00-15.00

W przypadku odbioru pakietu startowego uczestnika przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika upoważnienia oraz przedstawienia kserokopii jego dowodu tożsamości (do wglądu).
Upoważnienia zostaną udostępnione uczestnikom w formie elektronicznej na stronie
www.biegkorfantego.katowice.pl  od dnia 01.04.2020r.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do elektronicznego pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie  wykorzystywany jest chip przymocowany do numeru startowego
 2. Posiadanie numeru startowego z chipem jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu.
  Nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów.
 3. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie będzie powodowało dyskwalifikację obu zawodników.
 4. W trakcie udziału w zawodach uczestnicy zobowiązani są do posiadania numerów startowych przekazanych przez organizatora, przypiętych z przodu do koszulki. Zasłonięcie numeru startowego
  w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 5. Zabrania się poruszania po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie przez uczestników z kijków typu Nordic Walking.
 6. Na trasie biegu mogą się znajdować wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.
 7. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
 8. Uczestnicy przyjeżdżają na start na koszt własny i we własnym zakresie.
 9. Powrót uczestników z mety na koszt własny i we własnym zakresie.
 10. Szatnie dla uczestników biegu znajdować się będą w autobusach (4 autobusy przegubowe) na miejscu startu przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Przed rozpoczęciem biegu o godz. 10:40 autobusy przemieszczą się na linię mety. Uczestnicy otrzymają numer „szatniowy”.
 11. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru „szatniowego”, Organizator jest zwolniony
  z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 12. Organizator nie prowadzi depozytu.
 13. Każdy uczestnik otrzyma na mecie napój oraz posiłek.
 14. Na 5 km trasy będą wydawane napoje – woda mineralna
 15. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa
  oraz poleceń służb porządkowych i zachować szczególną ostrożność
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zdjęcia z trasy biegu zawodników, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu ustalonym na 1 godz.30min.
 1. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie
  do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez MOSIR
  w Katowicach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej  brak uniemożliwi udział w Biegu.
 • poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika,
 • uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu „karta zgłoszenia” w związku z uczestnictwem w imprezie,

Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:

 • administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy
 • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
 1. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.
 1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci)
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Uczestnikami biegu są wyłącznie osoby spełniające wszystkie warunki regulaminowe.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu.

 

Uczestnicy którzy zarejestrowali się i dokonali wpłaty internetowo mogą odebrać pakiet startowy osobiście (po okazaniu dokumentu tożsamości) w biurze zawodów- otwarte w dniu biegu tj.
25 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00 – 10:00 – pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach

Kasa przyjmująca wpłaty oraz lista startowa zawodników zostanie zamknięta
w dniu 25.04.2020r., o godz. 10:00
.

Zapisy i opłaty

Opłata startowa wynosi:

– od 07 do 31 stycznia 2020r. – 20 zł

– od 01 lutego do 31 marca 2020r. – 30 zł

 – w dniu biegu-  60 zł (płatne wyłącznie gotówką)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Kontakt skontaktuj się z nami

Organizator startu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach ul.Zofii Nałkowskiej 10a 40-425 Katowice tel: 32 253 76 54 e-mail: imprezy@mosir.katowice.pl

Organizator mety:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” ul. Park Pszczelnik 41-100 Siemianowice Śląskie tel: 32 228 08 48 e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl