Historia Wojciecha Korfantego

Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie), zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) – polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją.

Urodził się 20 kwietnia 1873. Jego rodzicami byli Karolina z domu Klecha i Józef, górnik kopalni Fanny. W 1879 rozpoczął naukę w szkole ludowej w Siemianowicach, następnie, od 1885, uczęszczał do katowickiego Gimnazjum Królewskiego (w budynku obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie poznał Konstantego Wolnego. W szkole tej założył tajne kółko, którego celem było szerzenie kultury polskiej i znajomości literatury. Nawiązał kontakty z działaczami z Wielkopolski. Brał udział w propolskich zebraniach.

Przeczytaj wszystko

XXV Bieg uliczny im. Wojciecha Korfantego

Już 21 kwietnia 2018 r. odbędzie się „XXV Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego”.

Start godzina. 11.00 z ul. Jagiellońskiej – Pl. Sejmu Śląskiego – Katowice.

DYSTANS:
10 km nawierzchnia asfaltowa oraz bruk.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę: https://dostartu.pl/xxv-bieg-uliczny-im-wojciecha-korfantego-v2067.pl.html  lub w dniu imprezy w godzinach 8:00-10:00 w biurze zawodów – pl. Sejmu Śląskiego , 40-032 Katowice.

Lista zawodników zostanie zamknięta w dniu 21.04.2018 r. o godz. 10.00.

PROFIL TRASY 2017

 

Pobierz trasę w PDF

Regulamin uczestnictwa w biegu ulicznym

Popularyzacja biegów masowych.

Upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego.

Miasto Katowice  – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach

Miasto Siemianowice Śląskie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”

w Siemianowicach Śląskich

Warunki uczestnictwa, opłata:

 1. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 21.04.2018r. ukończą 16 lat, dokonają rejestracji i opłacą wpisowe. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji oraz biorąc udział w biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 3. Własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci)
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu biegu.
 5. Każdy zawodnik startujący w Biegu Korfantego musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów osobiście przez okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Opłata startowa wynosi:

     – do 31 marca 2018 r. – 15 zł

      – w dniu biegu  – 50 zł

Po zaksięgowaniu wpłaty zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

Numer startowy nadawany jest zgodnie z terminami wpłat.

 1. Płatności należy dokonywać poprzez system DOTPAY po wcześniejszym  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego który znajduję się na stronie biegkorfantego.katowice.pl . wpłaty elektronicznej można dokonać  tylko do 31 marca 2018r.
 • Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie biegkorfantego.katowice.pl.
 • Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo.
 1. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić  na innego zawodnika.

Organizator nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa.

Odbiór numerów startowych i pakietów będzie możliwy osobiście  po okazaniu dowodu tożsamości  lub przez wskazaną osobę posiadającą upoważnienie oraz kserokopię dowodu tożsamości reprezentowanej osoby w biurze zawodów  w dniu biegu tj. 21 kwietnia 2018 r. w godz. 8:00 – 10:00 – pl. Sejmu Śląskiego  w Katowicach
lub w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach w Dziale Imprez ul. Z. Nałkowskiej 11
( Lodowisko JANTOR) w dniach:

 13 i 16 kwietnia  2018 r. w godz. 9.00 – 15.00
od 17 do 19 kwietnia  2018 r. w godz. 9.00 – 18.00

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegkorfantego.katowice.pl do 31.03.2018r.- włącznie

Data 31.03.2018r. jest również ostatecznym terminem przyjmowania wpłat z zapisów internetowych. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 31.03.2018r. o godz. 24:00

Po tym terminie nie należy również dokonywać nowych płatności (nawet gdy formularz zgłoszeniowy został wypełniony w terminie). Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów na starcie biegu (pl. Sejmu Śląskiego) w dniu 21 kwietnia 2018 roku w godzinach od 800 do 1000.

 

 

W zgłoszeniu prosimy podać:

– imię i nazwisko,

– datę urodzenia (dd.mm.rrrr),

– adres zamieszkania,

– nr kategorii „niepełnosprawni”,

kobiety:                                              mężczyźni:

 

od 16 do 19 lat,                                       od 16 do 19 lat,

od 20 do 29 lat,                                     od 20 do 35 lat,

od 30 do 39 lat,                                     od 36 do 49 lat,

od 40 do 49 lat,                                     od 50 do 59 lat,

od 50 do 59 lat,                                     od 60 do 69 lat,

od 60 lat wzwyż.                                    od 70 lat wzwyż.

 

 • Kategoria – osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach z napędem bezpośrednim (łącznie kobiety i mężczyźni).
 • Kategoria – osoby z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych i dolnych, porażenia, usztywnienia (łącznie kobiety i mężczyźni).
 • Kategoria – inne schorzenia, niepełnosprawności (łącznie kobiety i mężczyźni).

 

Osoby niepełnosprawne winny posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności lub odpowiednie zaświadczenie
w tym przedmiocie wydane przez ZUS. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do okazania w/w orzeczenia przy odbiorze numeru startowego.

W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody finansowe oraz rzeczowe w formie upominkowych zestawów kosmetyków do pielęgnacji stóp Acerin (www.acerin.pl):

I miejsce   – 500 zł + zestaw upominkowy Acerin

II miejsce   – 300 zł + zestaw upominkowy Acerin

III miejsce – 100 zł + zestaw upominkowy Acerin

Wszyscy zawodnicy kończący bieg zgodnie z regulaminem otrzymają okolicznościowe medale oraz mini-zestawy startowe kosmetyków Acerin.

Pierwszych 1.000 zawodników otrzyma medale po przekroczeniu linii mety. Pozostali zawodnicy otrzymają medale w późniejszym terminie.

Termin: 21 kwietnia 2018 r. (sobota)

Start:     godz. 11.00 z ul. Jagiellońskiej – Pl. Sejmu Śląskiego – Katowice

Meta:     Siemianowice Śląskie – Aleja Sportowców (przy pomniku W. Korfantego)

10 km – nawierzchnia utwardzona (asfalt, bruk).

Trasa posiada atest PZLA.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10A
tel. 32 253 76 54 oraz na stronie www.biegkorfantego.katowice.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich,
Park Pszczelnik 3 tel. 32 228 08 48

Uczestnicy, którzy zarejestrowali się i dokonali wpłaty internetowo mogą odebrać pakiet startowy w biurze zawodów – otwarte w dniu biegu tj. 21 kwietnia 2018 r. w godz. 8.00 – 10.00 –  pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach

Lista zawodników (1600 max. liczba startujących) zostanie zamknięta w dniu 21.04.2018 r. o godz. 10.00

 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego (chip do pomiaru czasu jest w numerze startowym).
 2. Posiadanie numeru startowego z chipem jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu.
  Nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu
  w czasie jego trwania.
 4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie.
 5. Szatnie dla uczestników biegu znajdować się będą w autobusach na miejscu startu przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Przed rozpoczęciem biegu autobusy przemieszczą się na linię mety, gdzie po ceremonii wręczenia nagród będzie możliwość powrotu na miejsce startu. Uczestnicy otrzymają numer „szatniowy”. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru „szatniowego”, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 6. Organizator nie prowadzi depozytu.
 7. Każdy uczestnik otrzyma na mecie napój oraz posiłek.
 8. Na 5 km trasy będą wydawane napoje – woda mineralna
 9. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność
  i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zdjęcia z trasy biegu zawodników, którzy nie zmieszczą się
  w limicie czasu ustalonym na 1 godz. 45 min.
 11. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 1. W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych typu wytrzymałościowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze, w tym akceptacja regulaminu przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci)
  i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Uczestnikami biegu są wyłącznie osoby spełniające wszystkie warunki regulaminowe.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsce poza trasą biegu.
 6. Poprzez zgłoszenie się do udziału w biegu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu „karta zgłoszenia” w związku z uczestnictwem w imprezie, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.922).
 8. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż:
 • administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Katowicach, Zofii Nałkowskiej 10a
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy
 • uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału w imprezie,
 1. We wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas trwania biegu a nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.

Zapisy i opłaty

Opłata startowa wynosi 15 zł do 31 marca oraz 50zł w dniu biegu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wyniki archiwum biegów

Odbiór medali dla uczestników XXV Biegu Ulicznego Im. Wojciecha Korfantego  w MOSiR „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich tel. 32 220 43 52

Bieg Korfantego to odbywająca się co roku impreza sportowo-rekreacyjna mająca na celu upamiętnienie największego Śląskiego polityka – Wojciecha Korfantego. Jest to bieg uliczny organizowany nieprzerwanie od 1993r., zawsze w okolicy urodzin patrona biegu, tj. 20 kwietnia. Trasa liczy 10 km i prowadzi z Katowic do Siemianowic Śląskich, łącząc ze sobą pomniki Wojciecha Korfantego znajdujące się w obydwu miastach. Start usytuowany jest na Placu Sejmu Śląskiego w stolicy Górnego Śląska, meta zaś znajduje się przy siemianowickim Parku Miejskim. Ważnym elementem towarzyszącym imprezie jest symboliczne złożenie kwiatów i oddanie hołdu Wojciechowi Korfantemu przez władze miejskie Katowic i Siemianowic Śl.

Kontakt skontaktuj się z nami

Organizator startu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
ul.Zofii Nałkowskiej 10a
40-425 Katowice
tel: 600 881 295
e-mail: imprezy@mosir.katowice.pl

Organizator mety:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”
ul. Park Pszczelnik
41-100 Siemianowice Śląskie
tel: 32 228 08 48
e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl